درخواست جوهر

تاريخ : / /

نام مدير :

نام سایت :

نام شهر :

شماره تماس :

نوع جوهر درخواستی :

نام و مدل دستگاه :

نوع و تعداد هد دستگاه :

نام شرکتی که دستگاه را از آنان خریداری کرده اید :

مقدار مورد نیاز جوهر به تفکیک رنگ را توضیح دهید :

آيا جهت مشاوره قبل از ارسال فرم درخواست جوهر با مسئول مربوطه شركت ساينا مكالمه تلفني انجام داده اید ؟ لطفا نام وی را ذکر کنید .