درخواست سرویس

تاريخ : / /

نام مدير :

نام سایت :

نام شهر :

شماره تماس :

اپراتور :

ايراد دستگاه :

علت اين مشكل از ديد اپراتور :

- آيا جهت حل مشكل قبل از ارسال فرم درخواست سرويس با كارشناسان فني شركت ساينا مكالمه تلفني انجام داده اید ؟ لطفا نام کارشناس مربوطه را ذکر کنید .