درخواست قطعه

تاريخ : / /

نام مدير :

نام سایت :

نام شهر :

شماره تماس :

نام قطعه درخواستی و تعداد مورد نیاز:

نام و مدل دستگاه :

نوع و تعداد هد دستگاه :

نام شرکتی که دستگاه را از آنان خریداری کرده اید :

علت خرابی قطعه مورد نظر :

آيا جهت مشاوره قبل از ارسال فرم درخواست قطعه با كارشناسان فني شركت ساينا مكالمه تلفني انجام داده اید ؟ لطفا نام کارشناس مربوطه را ذکر کنید