لارج فرمت (اوتدور)

انتخاب کنید و به تحولی عظیم دست یابید !

 

دستگاه چاپ اوتدور یا فضای باز ، چاپ در محیط های خارجی و فضاهای باز و همچنین مکانهایی که در آن تمرکز مخاطبین به کمیت و دوام چاپ می باشد را شامل می شود که با توجه به نوع کار از نظر کمی و کیفی،  تکنولوژی هد به 4 گروه کلی تقسیم می گردد:

هدهای زار، هدهای کونیکا، هدهای سیکو، هدهای اسپکترا